AKSJEVILKÅR

VILKÅR FOR AKSJER

VILKÅR FOR AKSJER

For aksjer mottatt ved etablering av kundeforhold med Folkekraft.

1. Velkommen som aksjonær i Folkekraft 

Folkekraft skal være Litt ditt, mest sammen. 

Som ny kunde får du derfor aksjer i selskapet Folkekraft AS (Folkekraft eller Selskapet). Gjennom aksjen eier du en del av Folkekraft, og vi håper at du har lyst til å være med på en spennende reise sammen med oss. 

2. Aksjonæravtale 

Det er viktig for Folkekraft og dets øvrige aksjonærer at aksjonærenes rettigheter og forpliktelser i forbindelse med aksjonærenes felles eierskap i Selskapet, samt drift av og strategi for Selskapet, er avtalt mellom partene. Det er derfor utarbeidet en aksjonæravtale (Aksjonæravtalen) som du tiltrådte da du aksepterte å motta aksjen. Aksjonæravtalen følger også som vedlegg til dette brevet.

3. Vilkår knyttet til aksjen(e)

Du betaler ingenting for å motta aksjen, og du kan når som helst gi aksjen tilbake til Folkekraft om du ikke lenger ønsker å eie den,. Mottak av aksjen innebærer ikke at du påtar deg noen bindingstid for kundeforholdet ditt med Folkekraft, men fordi Folkekraft skal være mest sammen er det knyttet noen betingelser til aksjene som mottas ved etablering av kundeforholdet. 

  • Dersom du sier opp ditt kundeforhold innen 24 måneder etter etablering, tilbakeføres aksjen til Folkekraft AS vederlagsfritt. 

  • Videre kan ikke aksjer som er mottatt ved etablering av kundeforhold overdras, omsettes, pantsettes eller på annen måte disponeres over utover det som følger av Aksjonæravtalen før du har eid aksjen i 24 måneder.  

For øvrig vises det til Aksjonæravtalen som inneholder forpliktelser og rettigheter i relasjon til eierskapet til aksjene.

I det videre gis det litt informasjon om hva det vil si å eie aksjer i selskapet.


4. Å eie en aksje i Folkekraft

Dette er en generell beskrivelse av hva det innebærer å eie aksjer i Folkekraft og det vises til Aksjonæravtalen, samt dette Vilkårsbrev som regulerer ditt forhold til giver av aksjene (her Selskapet) og øvrige aksjonærer i detalj. Vi presiserer imidlertid allerede her at aksjenes omsetningsadgang er begrenset da de ikke kan avhendes før det er gått 24 måneder etter at du er tildelt aksjer i Selskapet. 

Som aksjonær i Folkekraft kan du delta i Folkekrafts aksjeprogram, slik det til enhver tid beskrevet på www.folkekraft.no/aksjeprogram.  Gjennom aksjeprogrammet kan du blant annet få aksjer som vervepremie dersom du verver nye strømkunder til Folkekraft. 


5. Beskatning ved salg av aksjene

Den pris som er satt på aksjene er basert på en vurdering av aksjenes antatte markedsverdi, og forventes således ikke å gi deg noen fordel som er skattepliktig. Vi presiserer imidlertid at likningsmyndigheten kan mene at markedsverdien på aksjene er høyere. I så fall kan differansen mellom kjøpesum og markedsverdi fastsatt av skattemyndighetene gi grunnlaget for beskatning. Selskapet fraskriver seg ethvert ansvar for slik skatt.

6. Å eie aksjer 

a. Hva er en aksje?

En aksje er en eierandel i et aksjeselskap. Den som eier en aksje i Selskapet er således deleier i dette selskapet.

For en aksjeeier er aksjer normalt sett en form for kapitalplassering, som et alternativ til for eksempel bankinnskudd, aksjefond, obligasjoner og fast eiendom. Å bestemme seg for å plassere penger i aksjer, er som regel motivert av en tro på at dette gir en bedre økonomisk avkastning enn å ha pengene plassert på andre måter.

I tillegg til at aksjene vil kunne gi en årlig avkastning i form av utbytte, vil aksjene kunne gi en gevinst gjennom verdistigning. Det er imidlertid ingen garanti for at det blir utbetalt utbytte eller at aksjene stiger i verdi. Aksjenes verdi vil i stedet kunne synke med den risiko for tap dette innebærer. Det presiseres også at utbytte er skattepliktig som alminnelig inntekt.

Hvem som eier Selskapets aksjer er registrert i Selskapets aksjeeierbok og du vil ved ervervet bli innført i aksjeeierboken. 

b. Risiko

Det er forbundet med risiko å investere i aksjer. Dersom verdien på Selskapet synker, for eksempel på grunn av sviktende inntjening i Selskapet, eller dersom Selskapet blir utsatt for økonomisk belastende begivenheter, vil også Selskapets aksjer reduseres i verdi. Ved konkurs vil Selskapets aksjer ikke ha noen verdi, og det man eventuelt har betalt for aksjen vil være tapt. En aksjonær vil imidlertid ikke kunne tape mer enn hva han har betalt for aksjeposten. I dette ligger at han ikke vil kunne gjøres medansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser som påhviler Selskapet, med mindre han har påtatt seg slik forpliktelse.

c. Skatt

For ordens skyld skal nevnes at når en aksje senere overdras/innløses, inntrer beskatning ved realisasjon av aksjen etter vanlige regler. 

Differansen mellom salgsvederlaget for aksjen og tidligere betalt vederlag beskattes som eierinntekt (pt 35,2 % / foreslått endret til 37,84 % i statsbudsjettet for 2023). Et eventuelt tap ville være fradragsberettiget i alminnelig inntekt etter vanlige regler. 

Verdien av en aksjepost er skattepliktig formue, og du vil før innlevering av selvangivelsen for det respektive år motta en oversikt over hva aksjenes formuesverdi er som skal oppgis i selvangivelsen.

d. Innflytelse på selskapets drift

Ditt aksjeerverv gir deg ikke rett til å delta i Selskapets daglige drift eller sitte i Selskapets styre. 

Aksjene har stemmerett på generalforsamling med 1 stemme per aksje. 


7. Avslutning

Denne informasjonen tar ikke sikte på å gi en uttømmende informasjon om alle forhold knyttet til det å eie aksjer i et selskap. 

Dersom det dukker opp noe du lurer på kan du bare ta kontakt med undertegnede eller andre representanter for ledelsen.

Sist oppdatert: 5 oktober 2023

For aksjer mottatt ved etablering av kundeforhold med Folkekraft.

1. Velkommen som aksjonær i Folkekraft 

Folkekraft skal være Litt ditt, mest sammen. 

Som ny kunde får du derfor aksjer i selskapet Folkekraft AS (Folkekraft eller Selskapet). Gjennom aksjen eier du en del av Folkekraft, og vi håper at du har lyst til å være med på en spennende reise sammen med oss. 

2. Aksjonæravtale 

Det er viktig for Folkekraft og dets øvrige aksjonærer at aksjonærenes rettigheter og forpliktelser i forbindelse med aksjonærenes felles eierskap i Selskapet, samt drift av og strategi for Selskapet, er avtalt mellom partene. Det er derfor utarbeidet en aksjonæravtale (Aksjonæravtalen) som du tiltrådte da du aksepterte å motta aksjen. Aksjonæravtalen følger også som vedlegg til dette brevet.

3. Vilkår knyttet til aksjen(e)

Du betaler ingenting for å motta aksjen, og du kan når som helst gi aksjen tilbake til Folkekraft om du ikke lenger ønsker å eie den,. Mottak av aksjen innebærer ikke at du påtar deg noen bindingstid for kundeforholdet ditt med Folkekraft, men fordi Folkekraft skal være mest sammen er det knyttet noen betingelser til aksjene som mottas ved etablering av kundeforholdet. 

  • Dersom du sier opp ditt kundeforhold innen 24 måneder etter etablering, tilbakeføres aksjen til Folkekraft AS vederlagsfritt. 

  • Videre kan ikke aksjer som er mottatt ved etablering av kundeforhold overdras, omsettes, pantsettes eller på annen måte disponeres over utover det som følger av Aksjonæravtalen før du har eid aksjen i 24 måneder.  

For øvrig vises det til Aksjonæravtalen som inneholder forpliktelser og rettigheter i relasjon til eierskapet til aksjene.

I det videre gis det litt informasjon om hva det vil si å eie aksjer i selskapet.


4. Å eie en aksje i Folkekraft

Dette er en generell beskrivelse av hva det innebærer å eie aksjer i Folkekraft og det vises til Aksjonæravtalen, samt dette Vilkårsbrev som regulerer ditt forhold til giver av aksjene (her Selskapet) og øvrige aksjonærer i detalj. Vi presiserer imidlertid allerede her at aksjenes omsetningsadgang er begrenset da de ikke kan avhendes før det er gått 24 måneder etter at du er tildelt aksjer i Selskapet. 

Som aksjonær i Folkekraft kan du delta i Folkekrafts aksjeprogram, slik det til enhver tid beskrevet på www.folkekraft.no/aksjeprogram.  Gjennom aksjeprogrammet kan du blant annet få aksjer som vervepremie dersom du verver nye strømkunder til Folkekraft. 


5. Beskatning ved salg av aksjene

Den pris som er satt på aksjene er basert på en vurdering av aksjenes antatte markedsverdi, og forventes således ikke å gi deg noen fordel som er skattepliktig. Vi presiserer imidlertid at likningsmyndigheten kan mene at markedsverdien på aksjene er høyere. I så fall kan differansen mellom kjøpesum og markedsverdi fastsatt av skattemyndighetene gi grunnlaget for beskatning. Selskapet fraskriver seg ethvert ansvar for slik skatt.

6. Å eie aksjer 

a. Hva er en aksje?

En aksje er en eierandel i et aksjeselskap. Den som eier en aksje i Selskapet er således deleier i dette selskapet.

For en aksjeeier er aksjer normalt sett en form for kapitalplassering, som et alternativ til for eksempel bankinnskudd, aksjefond, obligasjoner og fast eiendom. Å bestemme seg for å plassere penger i aksjer, er som regel motivert av en tro på at dette gir en bedre økonomisk avkastning enn å ha pengene plassert på andre måter.

I tillegg til at aksjene vil kunne gi en årlig avkastning i form av utbytte, vil aksjene kunne gi en gevinst gjennom verdistigning. Det er imidlertid ingen garanti for at det blir utbetalt utbytte eller at aksjene stiger i verdi. Aksjenes verdi vil i stedet kunne synke med den risiko for tap dette innebærer. Det presiseres også at utbytte er skattepliktig som alminnelig inntekt.

Hvem som eier Selskapets aksjer er registrert i Selskapets aksjeeierbok og du vil ved ervervet bli innført i aksjeeierboken. 

b. Risiko

Det er forbundet med risiko å investere i aksjer. Dersom verdien på Selskapet synker, for eksempel på grunn av sviktende inntjening i Selskapet, eller dersom Selskapet blir utsatt for økonomisk belastende begivenheter, vil også Selskapets aksjer reduseres i verdi. Ved konkurs vil Selskapets aksjer ikke ha noen verdi, og det man eventuelt har betalt for aksjen vil være tapt. En aksjonær vil imidlertid ikke kunne tape mer enn hva han har betalt for aksjeposten. I dette ligger at han ikke vil kunne gjøres medansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser som påhviler Selskapet, med mindre han har påtatt seg slik forpliktelse.

c. Skatt

For ordens skyld skal nevnes at når en aksje senere overdras/innløses, inntrer beskatning ved realisasjon av aksjen etter vanlige regler. 

Differansen mellom salgsvederlaget for aksjen og tidligere betalt vederlag beskattes som eierinntekt (pt 35,2 % / foreslått endret til 37,84 % i statsbudsjettet for 2023). Et eventuelt tap ville være fradragsberettiget i alminnelig inntekt etter vanlige regler. 

Verdien av en aksjepost er skattepliktig formue, og du vil før innlevering av selvangivelsen for det respektive år motta en oversikt over hva aksjenes formuesverdi er som skal oppgis i selvangivelsen.

d. Innflytelse på selskapets drift

Ditt aksjeerverv gir deg ikke rett til å delta i Selskapets daglige drift eller sitte i Selskapets styre. 

Aksjene har stemmerett på generalforsamling med 1 stemme per aksje. 


7. Avslutning

Denne informasjonen tar ikke sikte på å gi en uttømmende informasjon om alle forhold knyttet til det å eie aksjer i et selskap. 

Dersom det dukker opp noe du lurer på kan du bare ta kontakt med undertegnede eller andre representanter for ledelsen.

Sist oppdatert: 5 oktober 2023

Opplev medeierskap med Folkekraft

- Mer enn bare strøm